NO NAME YEAR
1 Tumor budding and E-Cadherin expression in endometrial carcinoma: Are they prognostic factors in end... 2011
2 Retrospective analysis of follicle loss after laparoscopic excision of endometrioma compared with be... 2011
3 frozen section diagnoses of 578 ovarian tumors made by pathologistswith and without expertise on gyn... 2011
4 Expression of matrix metalloproteinase-2 and survivin in endometrioid and nonendometrioid endometria... 2011
5 jinekolojik kanserlerin cerrahi tedavisi... 2011
6 Influence of high dose methotrexate therapy on the primordial follicles of the mouse ovary... 2009
7 Collision tumor:serous cystadenocarcinoma and dermoid cyst in the same ovary. A case report... 2009
8 Second primary gynecologic cancer after breast cancer in Turkish women... 2009
9 Small cell neuroendocrine carcinoma of the endometrium and laparoscopic staging: a clinicopathologic... 2008
10 endometriyal kanser tanısında küretaj ve pipelle biyopsi; dokuz eylül üniversitesi tecrübesi... 2008
11 Prospective comparison of tissue trauma after laparoscopic hysterectomy types with retroperitoneal l... 2008
12 uterus korpus ve serviksin premalign lezyonları... 2007
13 jinekolojik tümörlerde sağkalım ve etki eden faktörler: Dejog serisi... 2007
14 FROZEN KESİT İNCELEMESİNİN OVER KAYNAKLI NEOPLAZİLERİ TEŞHİS ETMEDEKİ DOĞRULUK ORANI: PATOLOĞUN ROLÜ... 2007
15 Pelvic Actinomycosis Mimicking Ovarian Malignancy Causing Unilateral Hydronephrosis... 2007
16 Cystectomy in a patient with immature teratoma of the ovary: Restaging, chemotherapy or follow-up?... 2006
17 Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-reactive protein and hom... 2006
18 Nifedipine therapy for preterm labor: effects on placental, fetal cerebral and atrioventricular Dopp... 2006
19 Amenoreler... 2006
20 Epitelyal over kanserli olgularda anjiogenez ve c-erb B2 ekspresyonunun kemosensitivite ile ilişkisi... 2005
21 Endometrium kanserinde miyometrial invazyon derinliğinin belirlenmesinde MR görüntüleme yönteminin t... 2005
22 Mature cystic teratoma with intracystic fat balls in a postmenopausal woman... 2005
23 Mirtazapin use in resistant hyperemesis gravidarum: report of three cases and review of the literatu... 2005
24 p53 and mdm2 as prognostic indicators in patients with epithelial ovarian cancer: A multivariate ana... 2005
25 Sağlıklı postmenopozal kadınlarda konjuge equine östrojen ve nomegestrol asetat kullanımının serum l... 2005
26 Endometrium Kanserinde Laparoskopinin Rolü... 2005
27 Vulvanın skuamöz hücreli karsinomunda sentinel nod incelemesi: iki olgu sunumu... 2205
28 The relationship between expression of Ku70 and survival in irradiated patients with endometrial car... 2004
29 The short-term effect of nifedipine tocolysis on placental, fetal cerebral and atrioventricular Dopp... 2004
30 Regression of endometrial explants in rats treated with the cyclooxygenase-2 inhibitor rofecoxib.... 2004
31 Genç bir kızda candida glabrata vaginiti: bir tedavi çıkmazı... 2004
32 Does fetal gender affect cytotrophoblast cell activity in the human term placenta? Correlation with ... 2004
33 Should advanced age alone be considered a contraindication to systemic lymphadenectomy in gynecologi... 2004
34 Ovarian fibrosarkomu:Olgu sunumu. ... 2004
35 Vaginal Histerektomi sırasında sakrosipinöz fiksasyon... 2003
36 Importance of the intraoperative frozen section diagnosis in patient with tamoxifen induced malignan... 2003
37 vulvada malign melanom: bir olgu sunumu... 2003
38 Servikal Karsinomlarda Anjiogenez, Proliferatif Aktivite ve Epidermal Growth Faktör Reseptör Ekspres... 2003
39 Endometrial karsinomlarda siklin D1 ve c- erbB-2 ekspresyonunun ve apoptotik indeksin myometri... 2003
40 Servikal olgunlaşmada intravaginal misoprostolün intakt tablet ve ezilmiş tablet olarak uygulanmasu:... 2003
41 Mosaic form (45X/46XX) of Turner's syndrome. A case report... 2002
42 Management of intramedullary endometriosis of the conus medullaris. A case report.... 2002
43 Postmenopozal kadınlarda üç aylık transdermal östrojen+progesteron tedavisi ile tibolon tedavisinin ... 2002
44 Endometrial Adenokarsinomlarda catepsin D nin prognostik önemi... 2002
45 The values of urinary NTx in postmenopausal women undergoing HRT, the role of additional alendronate... 2002
46 Does systematic lymphadenectomy have a benefit on survival of suboptimally debulked patients with st... 2002
47 Asemptomatik bakteriürili gebeliklerin sonuçları... 2002
48 Vulvanın granüler hücreli tümörü... 2002
49 Epitelyal Over Tümörlerinde P53 ve C-ErbB-2 İmmünoreaktivitesinin Klinik ve Patolojik Faktörlerle İl... 2002
50 The effect of ascites, mass volume and peritoneal carsinomatosis on serum ca 125 levels in patients ... 2002
51 Erken evre epitelyal over karsinomunda intraoperatif kist rüptürünün prognostik önemi... 2002
52 Endometriod adenokarsinomlarda heat-shock protein 70, 90 ve tenasin ekspresyonunun myometrial invazy... 2002
53 Can serum ca 125 levels predict the optimal primary cytoreduction in patients with advanced ovarian ... 2002
54 Serum, pleural effusion, and ascites CA-125 levels in ovarian cancer and nonovarian benign and malig... 2002
55 Gebelik ve trombosit hastalıkları... 2002
56 dermatomyozitis ve endometrium kanseri... 2002
57 Epitelyal over Tümörlerinde p53 ve c-erbB-2 immünoreaktivitesinin Klinik ve patolojik faktörlerle ... 2002
58 Sıçan endometriumundaki östrojen ve progesteron reseptörleri üzerine Danazol ve Triptorelinin etkile... 2002
59 Abdominal incisional endometrioma... 2002
60 Primary endometrioid adenocarcinoma with coexisting endometrial tuberculosis. A case report... 2002
61 Risk Factors for Pelvic Surgery... 2002
62 Endometrioid adenokarsinomlarda Heat- Shock protein 70,90 ve Tenascin ekspresyonunun myometria... 2002
63 Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 expresyonunun immunohistokimyasal... 2001
64 Postmenopozal kadınlarda HRT nin serum lipoprotein a ve HDL düzeylerine etkisi... 2001
65 Endometrial karsinomlarda bcl-2, nm23 ve E-Catherin ekspresyonlarının yaş, histolojik tür, derece, e... 2001
66 Servikal kanserlerde katepsin D1, siklin D1 ve nm23 ekspresyonunun immunohistokimyasal yöntemle ince... 2001
67 Endometrial Karsinomlarda bcl-2, nm 23 ve E-Cadherin Ekspresyonunun Yaş, Histolojik Tür, Derece, Evr... 2001
68 Omentectomi, peritoneal biopsy and appendectomy in patients with clinical stage 1 endometrial carcin... 2001
69 May cathepsin D1 immunoreactivity be used as a prognostic factor in endometrial carcinomas? A compar... 2001
70 Combined use of serum ca 125 and ca 15-3 in the follow up of patients with epithelial ovarian cancer... 2000
71 Postmenopozal osteoporozda 3 aylık dehidroepiandrosteron uygulamasının sonuçları... 2000
72 Jinekoloji ve obstetride antibiyotik proflaksisi... 1999
73 Estrogen and progesterone receptor manpulations in castrated rat models and clinical adaptation... 1998
74 Predictive value of ca 15-3 levels in gynecologic neoplasms... 1998
75 Borderline ovarian tumors: retrospective analysis of twenty-one cases... 1998
76 Predictivity of cerebral/umblical artery doppler ratio in severe preeclampsia... 1998
77 Jinekolojik tümörlerde serum bakır/çinko oranının tanısal değeri... 1997
78 Progesteron receptor induction with tamoxifen:A phase I experimental study that can be adapted to en... 1997
79 Jinekoloji ve obstetride postoperatif enfeksiyonlar... 1997
80 Jinekolojik kanserlerde ca 19-9 önemli bir marker mi?... 1997
81 Adneksiyal kitleli olgularda preoperatif trombosit ve ca 125 düzeylerinin önemi... 1996
82 Ovarian ektopik gebelikte TV Doppler ultrasonografi... 1996
83 Ektopik gebelik tanısında serum kreatin kinaz sevyeleri... 1996
84 Cerrahi menopoz sonrası erken dönemde lipid profil değişiklikleri... 1996
85 Doğal ve cerrahi menopozlu kadınlarda estrojen tedavisinin kemik yoğunluğu üzerine etkileri... 1996
86 Fetal adrenal function in infants with meconium stained amniotic fluid... 1996
87 Fetal growth and trase elements levels in term pregnancy... 1996
88 Pelvik kitleli olgularda Doppler ultrasonografi ile kan akım ölçümünün tanısal değeri... 1996
89 Gebelikte eser element... 1996
90 Ektopik gebelerin tanısında maternal serum kreatin kinaz düzeyleri.... 1996
91 Serviksin glassy hücreli karsinomu... 1996
92 Umbilical coiling index: is it a marker for the fetus at risk?... 1996
93 Doğal ve Cerrahi Menopozlu Kadınlarda Osteoporozu Önlemede Östrojenin Etkinliği... 1996
94 Fetal gelişim ve prolaktin... 1996
95 Hormon replasman tedavisi alan menopozdaki kadınlarda serum lipid profilleri açısından uygun tedavi ... 1996
96 Normal ve düşük tehtidi olan gebelerde serum ca 125 düzeyleri... 1995
97 L'incidence de I'accouchement premature varie-t-elle selon les saisons?... 1995
98 Laparoskopik cerrahiyi takiben depo triptorelin uygulamasının endometriozis tedavisindeki etkinliği... 1995
99 Nöron spesifik enolaz ve serum siyalik asitin jinekolojik kanserli olgularda değerlendirilmesi.... 1995
100 Three cases of diffuse mullarian neoplasia... 1995
101 Erken evre serviks kanserlerinde tümör histopatolojisi ve lenf nodu metastazı... 1994
NO NAME YEAR
1 Sclerosing stromal tumor of the ovary in 16 year old adolescent gırl... 04/05/2011 - 08/05/2011
2 Comparison of laparoscopic hysterectomy ,total laparoscopic hysterectomy and vaginal hysterectomy fo... 06/04/2011 - 10/04/2011
3 Intrapelvic low grade leiomyosarcoma with good prognosis... 31/08/2010 - 03/09/2010
4 Synchronous primary gynecologic tumors: review of 28 cases... 31/08/2010 - 01/09/2010
5 Tumor budding as a prognostic marker in cervical carcinoma... 31/08/2010 - 03/09/2010
6 metastatic mixed papillary transitional cell carcinoma and adenocarcinoma of the cervix mimicking pr... 05/05/2010 - 08/05/2010
7 tumor free distance from outermost layer of cervix is of prognostic value in surgically treated cerv... 05/05/2010 - 08/05/2010
8 Adjuvan radyoterapi uygulanmış serviks karsinomlu hastalarda pelvik ve uzak hastalık kontrolünü etki... 21/04/2010 - 25/04/2010
9 Adjuvan intrakaviter brakiterapi uygulanmış erken evre endometrium karsinomlarında tedavi sonuçlarım... 21/04/2010 - 25/04/2010
10 Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda yerel-bölgesel ve uzak hastalık kontrolün... 21/04/2010 - 25/04/2010
11 Retrospective analysis of the follicle loss after laparoscopic excision of endometriomas compared to... 15/11/2009 - 19/11/2009
12 Endometriyum karsinomunun izole skalp metastazı: Olgu sunumu.... 25/09/2009 -
13 Serviksten endometriuma uzanım gösteren skuamöz karsinoma in situ... 25/10/2008 - 29/10/2008
14 Servikste CIN III benzeri skuamöz hücreli karsinom olgusu.... 25/10/2008 - 29/10/2008
15 Adjuvan RT uygulanmış serviks karsinomlarında tedavi sonuçlarımız.... 25/10/2008 - 29/10/2008
16 endometrium kanserinde diseke edilen lenf nodu sayısının sağkalım üzerine etkisi... 14/05/2008 - 19/05/2008
17 Birinci ve İkinci Trimester Maternal Serum Homosistein Seviyeleri ve Uterin Arter Doppler Ultrason Ö... 14/05/2008 - 19/05/2008
18 solitary cerebellar metastases from ovarian epithelial carcinoma: a case report... 30/04/2008 - 04/05/2008
19 is tumor free distance more predictive than depth of myometrial invasion in patients with stage I an... 30/04/2008 - 04/05/2008
20 OTOAMPUTASYON GÖSTEREN BENİGN SERÖZ KİSTADENOMLU OVER DOKUSU... 30/04/2008 - 04/05/2008
21 efficiency of dissected lymph node count on survival in patients with endometrial carcinoma... 30/04/2008 - 04/05/2008
22 Sigmoid metastasis from a serous cystadenocarcinoma of the ovary:case report... 30/04/2008 - 04/05/2008
23 OVERDE SEYREK GÖRÜLEN ENDOSERVİKAL BENZERİ ( MULLERİAN ) MÜSİNÖZ KARSİNOMA OLGUSU... 30/04/2008 - 04/05/2008
24 The accuracy of preoperative endometrial sampling to detect and accurately diagnose endometrial tumo... 30/04/2008 - 04/05/2008
25 Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularda tedavi sonuçlarımız.... 19/04/2008 - 23/04/2008
26 Platine Duyarlı ve Dirençli Epitelyal Over Kanserli (EOK) Hastalarımızın Sağkalım Sonuçları... 05/09/2007 - 09/09/2007
27 Small-cell neuroendocrine carcinoma of the endometrium:is laparoscopy a feasible approach? A case re... 16/05/2007 - 20/05/2007
28 Analysis of different types laparoscopic hysterectomy with retroperitoneal lateral transsection of u... 16/05/2007 - 20/05/2007
29 Collision tumor: serous cystadenocarcinoma and dermoid cyst in the same ovary. A case report... 16/05/2007 - 20/05/2007
30 Ligasure kullanarakuterin damarların retroperitoneal lateral transeksiyonu metoduyla yapılan laparos... 04/04/2007 - 07/04/2007
31 Pap smearde ne oranda doğru tanı koyuyoruz?: Dokuz eylül Üniversitesi Tıp fakültesi Patoloji Anabili... 01/03/2007 - 04/03/2007
32 Frozen Kesit İncelemesinin Over Kaynaklı Neoplazileri Teşhis Etmedeki Doğruluk Oranı ve Patoloğun Et... 17/01/2007 - 21/01/2007
33 Ovarian Malignansiyi Taklit Eden Pelvik Aktinomikozisin Neden Olduğu Üreteral Obstrüksiyon Ve Hidron... 17/01/2007 - 21/01/2007
34 Endometriyumun Primer Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu... 07/05/2006 - 11/05/2006
35 Endometrioid adenokarsinomlarda mikrosatellit instabilitenin prognostic etkisinin araştırılması.... 19/04/2006 - 23/04/2006
36 Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-Reactive protein and hom... 18/05/2005 - 22/05/2005
37 Effects of Conjugated Equine Estrogen and Nomegestrol Acetate on Serum Lipid and C-Reactive Protein ... 18/05/2005 - 22/05/2005
38 Pelvik Aqctinomycosis mimicking ovarian malignancy and causing ureteric obstruction and hyd... 04/05/2004 - 08/05/2004
39 P53 and MDM2 expressions in epithelial ovarian cancer: their value as prognostic indicators.... 04/05/2004 - 08/05/2004
40 Ku expression in endometrial cancer. SOO3... 04/05/2004 - 08/05/2004
41 Deneysel Rat Endometriosis Modelinde Endometriotik Odakların COX-2 İnhibitörü Rofekoksib ile Regresy... 20/04/2004 - 25/04/2004
42 Different maternal serum hCG levels in pregnant women with female and male fetuses: is there a role ... 09/10/2003 - 12/10/2003
43 The affect of nifedipine tocolysis on fetal and uterine artery doppler waveforms in preterm labor. P... 09/10/2003 - 12/10/2003
44 Correlation between Fetal Sex and Proliferative Cell Activity in Trophoblasts of Full Term Human Pla... 15/05/2003 - 19/05/2003
45 1991-2002 Tarihleri Arasındaki Over Kanseri Hastalarımızın Değerlendirilmesi... 23/04/2003 - 27/04/2003
46 Malign over tümörlerinde p53 ve MDM2 ekspresyonları... 01/05/2002 - 05/05/2002
47 Serviks invaziv skuamöz hücreli kanserlerinde EGFR ekspresyonu ve anjiogenez proliferatif aktivite... 01/05/2002 - 05/05/2002
48 Malign Over Tümörlerinde EGFR Ekspresyonunun Önemi... 01/05/2002 - 05/05/2002
49 Malign over tümörlerinde PS2 ve ER ekspresyonunun araştırılması... 01/05/2002 - 05/05/2002
50 Endometrial AdenokanserlerdeHSP 70.90 ve tenascin ekspresyonunun miyometrial invazyonla ilişkisi... 01/05/2002 - 05/05/2002
51 Endometrioid adenokarsinomlarda siklin d1 ve apopitotik indeksin miyometrial invazyon derinliği ve s... 01/05/2002 - 05/05/2002
52 Management of intramedullary endometriosis of the conus medullaris: a case report... 16/09/2001 - 20/09/2001
53 Endometrium kanserlerinde bcl-2, nm23 ve E- cadherin expresyonlarının diğer histopatolojik parametre... 30/04/2001 - 04/05/2001
54 Combined use of serum ca 125 and ca 15-3 in the follow up of patients with epithelial ovarian cancer... 23/09/2000 - 27/09/2000
55 Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 ekspresyonunun evre ve survey ile ilişkisi.... 23/09/2000 - 27/09/2000
56 Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 expresyonunun evre ve survey ile i... 23/09/2000 - 27/09/2000
57 Endometrium kanserlerinde bcl-2, nm23 ve e-cadherin ekspresyonlarının diğer histopatolojik paremetre... 23/09/2000 - 27/09/2000
58 BCL2 expression in benign, borderline and malignant ovarian tumors... 01/09/1997 - 05/09/1997
59 Is human milk fat globule 2 a possible prognostic factor in endometrial carcinoma... 01/09/1997 - 05/09/1997
60 P53, bcl-2 immunoactivity and apopitotic index as possible prognostic parameters in endometrial carc... 01/09/1997 - 05/09/1997
61 Servikal intraepiteliyal neoplazilerde 5 yıllık deneyimimiz... 01/09/1997 - 05/09/1997
62 Progesteron receptor induction with tamoxifen... 16/05/1997 - 19/05/1997
63 Rat Endometriumundaki Östrojen ve Progesteron Reseptörleri Üzerine Danazol ve Triptorelinin Etkileri... 16/05/1997 - 20/05/1997
64 Jinekolojik tümörlerde CA 15-3 düzeylerinin tanısal değeri... 25/09/1996 - 28/09/1996
65 Kliniğimizde görülen borderline over tümörlü 18 olgunun retrospektif incelemesi... 25/09/1996 - 28/09/1996
66 Jinekolojik tümörlerde serum bakır, çinko düzylerile birlikte bakır/çinko oranının tanısal değeri... 25/09/1996 - 28/09/1996
67 CA 19-9 jinekolojik kanserlerde önemli bir marker mi?... 25/09/1996 - 28/09/1996
68 Pregnancy followed up by AAS Technics: Magnesium, zinc, copper and selenium levels in amniotic fluid... 28/11/1995 - 01/12/1995
69 Serum creatin kinase levels in suspected ectopic pregnancies... 02/06/1995 - 06/06/1995
70 Analysis of 194 cases with PMB... 02/06/1995 - 06/06/1995
71 Laparoskopik tedavi sonrası depo triptorelin uygulamasının endometriozis tedavisindeki etkinliği... 02/06/1995 - 06/06/1995
72 Sperm motilite indeksi insan sperminin değerlendirilmesinde yeterli bir göstergemi... 02/06/1995 - 06/06/1995
73 Effect of hormon therapy on bone mineral dansity in postmenopausal women... 02/06/1995 - 06/06/1995
74 Effect of estrogen therapy on bone mineral dansity in natural and surgical menopause... 21/05/1995 - 24/05/1995
75 A case of multiple primary gynecologic neoplasia... 12/01/1995 - 15/01/1995
76 Lipid Assosiye Siyalik Asit ve NSE Jinekolojik Kanserlerli olgularda değerlendirilmesi... 06/11/1994 - 11/01/1994
77 Adnexial ve uterin kitlelerin transvaginal doppler ultrason ile değerlendirilmesi... 06/11/1994 - 11/01/1994
78 Serum lipid profiles in postmenopausal women receiving HRT... 21/10/1994 - 24/10/1994
NO CHAPTER TITLE YEAR
1 The Usefulnes of serum CA 125 levels in the prediction of optimal primary cytoreduction in patients with advanced ovarian carcinoma Trends in Cancer Research... 2007
2 Should systemic lymphadenectomy be performed in suboptimally debulked patients with stage III ovarian carcinoma? A DEGOG Study Ovarian Cancer New Research... 2005
3 Do ascites, mass volume and peritoneal carcinomatosis effect serum CA 125 levels in patients with ovarian carcinoma? A different point of view Ovarian Cancer: New Research (Horizons in Cancer Research, Volum 19)... 2005
4 Serviks Kanseri Jinekolojik Onkoloji... 1998
5 Seks Kord Stromal Tümörlerde Tedavi Jinekolojik Onkoloji... 1998
6 Epiteliyal Over Kanseri Jinekolojik Onkoloji... 1998
7 Vulvar Neoplazilerde Tedavi Jinekolojik Onkoloji... 1998
8 Vagina Kanseri Tedavisi Jinekolojik Onkoloji... 1998
9 Servikal İntraepiteliyal Lezyonlarda Tedavi Jinekolojik Onkoloji... 1998
10 Serviks Kanseri Cerrahi Tedavisi Jinekolojik Onkoloji... 1998
11 Uterusun Mezenkimal Tümörlerinde Tedavi Jinekolojik Onkoloji... 1998
12 Düşük Malignite Potansiyelli Over Tümörlerinde Tedavi Jinekolojik Onkoloji... 1998
13 Serviksin Premalign Lezyonları Jinekolojik Onkoloji... 1998
14 Vagina Kanseri Jinekolojik Onkoloji... 1998
15 Vulva Kanseri Jinekolojik Onkoloji... 1998
16 Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler Jinekolojik Onkoloji... 1998
NO NAME YEAR
1 Endometrial kanserlerde Heat- Shock protein 70,90 ve Tenascin ekspresyonunun prognoz ile ilişkisinin araştırılması... 1/2001 - 10/2001
2 Endometrial kanserlerde mikrosatellit instabilitenin araştırılması... 8/2001 - 8/2002
3 Kemalpaşa Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Bölgesinde Servikal Neoplazi Araştırması... 12/2000 - 1/2006
4 Servikal kanserlerde cathepsin D ve Cyclin D1 ekspresyonlarının ekspresyonlarının immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi ve prognostik öneminin belirlenmesi... 1/2000 - 11/2000
NO NAME YEAR
1 Bedii Gorbon Ödülü... 2001